Condicions Generals

VERSIO: Maig 2014

Objecte de les Condicions generals

Ticketmaster i l’usuari

Menors

Legislació aplicable i modificació de les Condicions generals

Condicions i ús del servei

Seguretat de les dades

Com es compren les entrades?

Formes de pagament

Comprova la compra

Com s’obtenen les entrades?

Política de devolucions i dret de desistiment

Devolucions per canvi o cancel·lació

Assegurança d’esdeveniments

El meu Ticketmaster

Menú d’ajuda i atenció al client

Propietat intel·lectual i industrial

Condicions especials per les entrades Ticketmaster Platinum

 

Objecte de les Condicions generals

Les Condicions generals següents estableixen, juntament amb la resta de termes i condicions, el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.ticketmaster.es,  del qual Ticketmaster Spain, SA (en endavant, Ticketmaster) és titular, com també dels serveis a través del qual presta Ticketmaster. Aquestes condicions sempre estaran a disposició de l’usuari en castellà, català o anglès a www.ticketmaster.es per consultar-les, arxivar-les o imprimir-les.

Així mateix, aquest apartat conté tota la informació necessària sobre els tràmits que ha de seguir l’usuari per comprar una entrada a un esdeveniment o espectacle, els termes i les condicions, la política de devolucions, etc. Ticketmaster posa a la seva disposició el lloc web en català, castellà i anglès. L’usuari podrà seleccionar en qualsevol moment l’idioma en el qual prefereixi gestionar i formalitzar l’adquisició d’entrades, o simplement seleccionar la llengua que prefereixi per navegar per www.ticketmaster.es.

Per a totes les qüestions relacionades amb la gestió de dades de caràcter personal de l’usuari, cal consultar la Política de Privacitat

Ticketmaster i l’usuari

Ticketmaster és un servei de compra on-line, disponible les 24 hores del dia, en el qual es poden adquirir còmodament des de l’ordinador entrades per a tota mena d’espectacles i esdeveniments a través d’internet.

A través de www.ticketmaster.es, Ticketmaster ofereix un servei de venda anticipada d’entrades per tal de facilitar al públic i als usuaris l’adquisició d’entrades, i en gestiona la distribució en nom i per compte del promotor.

Ticketmaster Spain, SAU és una societat anònima espanyola amb domicili al carrer de Pallars, 193 de Barcelona, inscrita com a societat anònima al Registre Mercantil de Barcelona, tom 342069, foli 0186, full b-133269, inscripció 35, que atendrà les consultes relacionades amb els termes i les condicions d’aquest lloc web a través dels formularis que posem a disposició de l’usuari i/o a través del correu electrònic legal@ticketmaster.es

La utilització del web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les disposicions que inclouen els termes i les condicions en la versió publicada per Ticketmaster en el mateix moment que l’usuari entri al web.

L’usuari declara que disposa de capacitat legal necessària per actuar i contractar al web, d’acord amb les condicions desglossades més avall, i declara comprendre-les i acceptar-les.

L’usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de compra establerts a la pàgina web de Ticketmaster, i ha de prestar una atenció especial quan introdueixi les dades bancàries i de caràcter personal.

Ticketmaster, d’acord amb la política de privacitat, es compromet, a l’hora d’utilitzar les dades incloses al fitxer, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, com també a acomplir l’obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. L’enviament i la remissió de dades que es faci per part de l’usuari a través del web de Ticketmaster o la informació que ell mateix remeti, està protegida per les tècniques de seguretat electrònica més modernes a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades també estan protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats. Ticketmaster s’esforça per millorar els sistemes més actualitzats i eficaços en seguretat.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i els continguts del lloc web d’acord amb la llei i segons els termes i les condicions generals dels serveis que ofereix Ticketmaster en cada moment, i s’absté d’emprar-los per:
(a) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i la contrasenya, i si és el cas, ha de comunicar immediatament a Ticketmaster l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació.
(b) Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics de Ticketmaster, als seus proveïdors o a tercers usuaris de la xarxa interna o del lloc web.
(c) Portar a terme activitats il·lícites, fraudulentes, incíviques o que impedeixin un ús correcte de la pàgina web, com també de la xarxa i els seus recursos.
(d) Portar a terme activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial o de qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
(e) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a finalitats comercials qualsevol contingut del lloc web.
(f) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

Per registrar-se a El meu Ticketmaster, l’usuari ha de triar una contrasenya que posteriorment li serà confirmada per e-mail. L’usuari ha de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per accedir com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, i és el responsable de l’ús que en faci una tercera persona a qui l’usuari les hagi facilitat.

Menors

Es prohibeix l’accés a menors de 14 anys.

En el cas que la contractació la facin menors d’edat, Ticketmaster no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i, per tant, no en pot constatar amb seguretat absoluta l’edat. Per aquest motiu, no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin la normativa, tant si són menors d’edat com si han estat expulsades del web anteriorment.

TTicketmaster es podrà posar en contacte amb l’usuari en qualsevol moment perquè demostri la seva edat real mitjançant fotocòpia del DNI o equivalent. La no resposta en un termini pot comportar el bloqueig o la cancel·lació del perfil. Si Ticketmaster té coneixement que un menor de 14 anys té un perfil, procedirà a bloquejar-lo o a eliminar-lo.

Legislació aplicable i modificació de les Condicions generals

Aquestes Condicions generals juntament amb les Condicions particulars que, si és el cas, es puguin establir regulen expressament les relacions sorgides entre Ticketmaster i els tercers (en endavant, "usuaris") que contractin a través del portal www.ticketmaster.es

 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions generals de la Contractació; el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.
 

Ticketmaster pot modificar les Condicions generals mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al portal en la versió publicada per Ticketmaster en el mateix moment que l’usuari entri al web.

Si qualsevol clàusula inclosa a les Condicions generals és declarada nul·la o ineficaç de manera total o parcial, aquesta nul•litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la disposició que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions generals en tota la resta, i aquesta disposició –o la part de la qual resulti afectada– es considerarà que no està inclosa.

Condicions i ús del servei

El servei de venda d’entrades és de caràcter onerós, per la qual cosa l’usuari disposa al web de tota la informació relacionada amb el preu de cada entrada en tot moment. El servei d’informació ofert a través del web és gratuït.

Ticketmaster pretén facilitar a promotors i al públic en general un canal d’adquisició d’entrades, però en cap moment actua com a entitat promotora de l’esdeveniment o espectacle.

Ticketmaster no participa en cap aspecte organitzatiu dels esdeveniments que es posen a la venda. Ticketmaster s’eximeix expressament de qualsevol obligació o responsabilitat que correspongui al promotor, com ara les condicions de visibilitat del recinte on se celebrarà l’esdeveniment o espectacle, la qualitat acústica, la comoditat del local. l’accessibilitat, etc. Així mateix, els continguts, serveis i productes que apareixen a les accions publicitàries i promocionals del web de Ticketmaster corresponen als seus anunciants únicament i exclusivament.

Una vegada s’ha adquirit l’entrada, no es canviarà ni es tornarà l’import, excepte per causes previstes a la legislació vigent.

Cal conservar l’entrada en un lloc sec, allunyat de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics.

Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d’inici de la venda de les entrades –com ara canvis de dates, de local o d’artistes, cancel•lacions, etc.–, són competència exclusiva del promotor de l’esdeveniment.

Ticketmaster, davant de qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle, es compromet a:
a) Publicar-ho al web tan aviat com en tingui coneixement, per tal de mantenir informats els usuaris degudament.
b) Enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic o un SMS al número de telèfon mòbil indicats per l’usuari en el moment de la compra, comunicant-li els canvis.
c) Si el promotor decideix tornar l’import, Ticketmaster ha d’informar l’usuari sobre el procediment adoptat pel promotor per a aquest efecte.

La revenda il·legal d’una entrada o l’intent de revenda il·legal constitueix causa suficient per decomissar o cancel·lar aquesta entrada sense dret a reemborsament ni a qualsevol altra mena de compensació.

Constitueix un delicte d’estafa telefònica, previst a l’article 248 del Codi penal i castigat amb penes de fins a sis anys de presó, l’ús d’aquest sistema de pagament electrònic per adquirir entrades, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
• Facilitar dades falses del comprador o del número de targeta utilitzada com a mitjà de pagament
• Fer servir les dades de persones diferents al comprador
• Facilitar números de targeta que no coincideixin amb el comprador
• Usurpar la condició de titular de targetes d’altri
• Utilitzar números de targeta generats amb programes informàtics o algoritmes similars

Una entrada no es pot utilitzar per a finalitats publicitàries, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense una autorització prèvia, expressa i fefaent del promotor.

Ticketmaster declina tota responsabilitat respecte de les entrades adquirides en punts de venda no oficials. Ticketmaster no es fa responsable de les possibles diferències de preu amb altres mitjans o canals de venda.

L’entrada o les entrades s’emeten d’acord amb les normes i regulacions del recinte i del promotor de l’esdeveniment. Tots els detalls estaran a disposició de l’usuari en la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d’aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar danys, perjudicis o greuges, dóna dret al recinte o al promotor de l’esdeveniment a expulsar l’usuari del recinte. En qualsevol cas, Ticketmaster recomana i remet al comprador les normes establertes, en cada cas i per a cada esdeveniment, pel promotor de l’esdeveniment o espectacle concret en cada moment.

Ticketmaster no es fa responsable de la pèrdua o el robatori de l’entrada.

De manera general, es prohibeix l’ús no autoritzat d’equips fotogràfics o de gravació. Es podran destruir les cintes o pel•lícules obtingudes. També es prohibeix de manera general els punters làsers, l’ús de telèfons mòbils, animals (tret dels gossos pigall) i el menjar i la beguda del client.

El recinte, el promotor d’esdeveniments i Ticketmaster no es fan responsables de cap pertinença personal.

Ticketmaster informa que l’esdeveniment o espectacle pot ser gravat per a finalitats comercials o promocionals. Els portadors d’entrades donen el seu consentiment mitjançant l’accés al recinte de l’esdeveniment o espectacle perquè la seva imatge es pugui gravar i reproduir posteriorment amb les finalitats esmentades com a part del públic assistent.

El promotor es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel•lectual de l’espectacle.

El promotor es reserva el dret de modificar el programa de l’acte. És condició d’admissió conservar l’entrada completa i en bon estat.

El promotor es reserva el dret d’admissió i pot registrar el públic a l’entrada. No es permet l’entrada de cap objecte que l’organització consideri perillós.

Les entrades es poden restringir a un nombre màxim per persona, per targeta de crèdit i, en alguns casos, per família.

La pàgina web de Ticketmaster incorpora les salvaguardes adequades i fa servir la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que ha recopilat, i també estableix les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o usos inadequats. Les normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan cal, i es mira de garantir que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que l’usuari proporciona.

Ticketmaster declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per internet, sempre que estiguin originats per avaries produïdes per catàstrofes naturals, situacions de força major, urgència extrema, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta. Així mateix, Ticketmaster no se’n fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, errors a les xarxes telemàtiques, etc. Ticketmaster s’esforça per evitar aquesta mena d’incidents.

Seguretat de les dades

El sistema de venda d’entrades fa servir un servidor segur i l’última tecnologia en encriptació. Un servidor segur garanteix la privacitat de les dades que es transmeten per internet. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL.

• Què és un servidor segur
Un servidor segur garanteix la privacitat de les dades que es transmeten per internet. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL, l’estàndard utilitzat per la indústria de la seguretat actualment. A internet, la seguretat és el resultat de la comunicació entre un navegador que suporti el protocol SSL i un servidor que suporti el mateix protocol. Qualsevol versió dels navegadors suporta aquest protocol.

• Com funciona el protocol SSL
El protocol SSL funciona d’una manera senzilla, encriptant les dades que s’envien mitjançant el sistema d’encriptació RSA quan està situat en una zona segura d’un navegador. El navegador Netscape o Explorer, col•laborant amb el servidor segur, encripta les dades de manera que si un individu en el procés de transmissió aconsegueix apropiar-se’n, no les podrà llegir ja que no disposa de la clau necessària.

• Què és el certificat de seguretat
El certificat de seguretat el concedeix una entitat certificadora: la Certification Authority. Aquesta entitat concedeix el certificat després d’haver controlat la configuració correcta del procés d’encriptació (SSL) i haver comprovat les dades de l’empresa sol•licitant. El certificat de servidor segur es concedeix a una entitat les referències de la qual han estat comprovades per assegurar que qui rep les dades encriptades és, efectivament, qui les ha de rebre.

• Servidor segur
Totes les pàgines que demanen informació personal (nom, adreça, etc.) i les pàgines amb dades de la targeta de crèdit són pàgines segures. Encara que no hi hagi el cadenat a la part inferior dreta del navegador (perquè les nostres pàgines estan dividides en marcs, algun dels quals –com el que conté el baner superior– no són segurs), es pot comprovar la seguretat de les nostres pàgines clicant la icona de la part superior d’aquesta pàgina, que garanteix la seguretat del servidor i l’ús d’un certificat amb el màxim grau d’encriptació (128 bits).

• Com se certifica la seguretat d’aquest servidor
El servidor SSL està certificat per Thawte.

Com es compren les entrades?

Perquè comprar les entrades sigui un procés ben fàcil, oferim diverses opcions:
• Per internet
• Per mòbil
• Per telèfon
• A la xarxa de botigues
• Als quioscos
• Als terminals de venda i recollida en recintes
• Als caixers ServiCaixa de "la Caixa"

Venda d’entrades per internet
Comprant les entrades per internet no només s’eviten les cues: també permet consultar l’historial de compra d’un usuari en qualsevol moment i, en certs casos, imprimir les entrades còmodament des de casa. Consulta les diverses opcions de recollida d'entradas que oferim.

Venda telefònica d’entrades
Per comprar les entrades a través del nostre servei telefònic només cal trucar al 902 15 00 25 i indicar a l’operador quin esdeveniment interessa. Cal tenir a mà la targeta de crèdit i un número de telèfon de contacte.
Al final del procés de compra, l’operador proporciona un número de referència que, juntament amb la targeta de crèdit, s’ha de presentar per a la recollida d'entradas.

Xarxa de botigues
S’hi poden adquirir les entrades o recollir les que s’hagin comprat per internet o a través del sistema telefònic.
Es poden pagar en metàl·lic i, als centres que ho indiquin, amb targetes de crèdit i de dèbit. Actualment, disposem de més de 1.000 centres integrats a la xarxa. Per localitzar la botiga més propera, consulta la llista de botigues.
Nota: cal comprovar que el servei està disponible per a l’espectacle que es vol adquirir.

Quioscos
Disposem d’una xarxa de quioscos situats en determinats punts de venda en els quals, a més de recollir les entrades que s’hagin comprat prèviament per internet o per telèfon, es poden adquirir. En aquests quioscos, només es poden comprar les entrades amb targeta. Per localitzar el quiosc més proper, consulta la llista de quioscos.
Nota: cal comprovar que el servei està disponible per a l’espectacle que es vol adquirir.

Terminals de venda i recollida en recintes
Estan situats a l’entrada dels recintes que permeten aquest tipus de venda. Les entrades es poden recollir al mateix terminal.
Nota: cal comprovar que el servei està disponible per a l’espectacle que es vol adquirir.

Caixers ServiCaixa de "la Caixa"
Els trobaràs en la majoria d'oficines de “la Caixa”. Ticketmaster deixarà de vendre pels caixers de “la Caixa” el dia 15 d'octubre de 2013. La resta de canals habituals de Ticketmaster continuen a la teva disposició per a la compra d'entrades.
El servei de recollida d'entrades estarà operatiu fins al proper 15 de gener de 2014. Et recomanem que imprimeixis les entrades al més aviat possible utilitzant qualsevol de les teves targetes (excepte targetes virtuals), independentment de l’entitat i la modalitat, crèdit o dèbit.

Consulta la localització de les oficines que tenen terminals amb recollida d’entrades. Les entrades es poden recollir al mateix terminal.
Nota: cal comprovar que el servei està disponible per a l’espectacle que es vol adquirir.

Formes de pagament

Compres fetes per telèfon o per internet:

S’accepten les targetes de crèdit següents: Visa, MasterCard i American Express, independentment de l’entitat i la modalitat (crèdit o dèbit).

El sistema de venda d’entrades fa servir un servidor segur i l’última tecnologia en encriptació. Per conèixer més detalls sobre la nostra política de seguretat, clica aquí.

Atenció: aquest sistema no admet pagaments amb targetes virtuals, atès que per recollir les entrades cal presentar la targeta utilitzada en la compra, com també el document acreditatiu de la titularitat de la targeta (DNI o passaport).

Compres fetes a les botigues:

La fforma de pagament habitual a les botigues és en metàl•lic, però en alguns establiments s’admet el pagament amb targeta. Recomanem consultar les condicions de compra abans de passar pel punt de venda.

Comprova la compra

Per comprovar que la compra s’ha fet amb èxit, cal entrar a l’apartat "Entrades pendents de recollir". És possible que es necessiti la targeta amb la qual s’ha fet la compra.

Si la compra s’ha fet correctament, enviarem un correu electrònic de confirmació amb la informació detallada de la compra que s’acaba de fer. És possible que aquest correu no arribi a la safata d’entrada, ja que alguns servidors d’internet el detecten com a spam. Recomanem consultar sempre la safata de correu no desitjat. Si la compra s’ha fet per telèfon, no enviarem aquesta informació.

Com s’obtenen les entrades?

Després d’acabar la compra i quan s’hagi rebut l’e-mail de confirmació, ja es podran recollir les entrades. Tant a la pantalla final del procés de compra com a l’e-mail de confirmació, indicarem quines opcions de recollida d’entrades hi ha. També es poden consultar les entrades pendents de recollir amb la targeta de compra. Recomanem recollir les entrades amb temps.

Consulta les opcions de recollida que oferim.

Política de devolucions i dret de desistiment

No es permet la devolució de l’import de les entrades que ja s’hagin adquirit. La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o la comissió d’un error a l’hora d’adquirir les entrades no són motius que ho permetin.

L’usuari no pot exercitar el dret de desistiment ni de resolució, d’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista.

Ticketmaster, com a distribuïdor, pot procedir de manera única i exclusiva a cancel·lar les entrades i, per tant, a tornar-ne l’import quan rebi ordre expressa del promotor de l’esdeveniment o espectacle en els supòsits de cancel·lació, canvi de dates, etc.

Ticketmaster, davant de qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle es compromet a:
a) Publicar-ho al web tan aviat com en tingui coneixement, per tal de mantenir informats els usuaris degudament.
b) Enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic indicat per l’usuari en el moment de la compra, comunicant-li els canvis.
c) Si el promotor decideix tornar l’import, Ticketmaster ha d’informar l’usuari sobre el procediment adoptat pel promotor per a aquest efecte.

Devolucions per canvi o cancel·lació

Es pot consultar tota la informació relacionada amb els canvis i les cancel·lacions dels esdeveniments a la pàgina de Canvis i cancel·lacions.
En cas de cancel•lació, la devolució s’ha de fer dins d’un termini de quinze dies des de la data de comunicació pública de la suspensió de l’espectacle. Més enllà d’aquest termini no s’admetrà cap devolució.

Compres fetes per telèfon, internet o caixers:

La devolució de l’import de les entrades es farà automàticament a la targeta* amb la qual s’hagin comprat les entrades, en un termini aproximat de 3 a 15 dies hàbils. Per comprovar l’estat de la compra, es pot accedir a l’apartat “Compres” d'El Meu Ticketmaster.

(*La devolució és efectiva en el termini de 3 a 10 dies hàbils següents al comunicat. Per verificar l’abonament, cal consultar l’extracte de la targeta bancària (dèbit o crèdit) que s’hagi fet servir per a la compra.)

Compres fetes als centres Ticketmaster:

La devolució de les entrades adquirides als centres Ticketmaster s’ha de tramitar al mateix punt de venda on s’han adquirit.

Nota important:

L’objecte de Ticketmaster és oferir als clients una xarxa de distribució còmoda i segura per comprar entrades. Per tant:
• Ticketmaster no participa en l’organització dels esdeveniments posats a la venda i, per tant, no té res a veure amb aspectes com ara les condicions de visibilitat, la qualitat acústica, la comoditat del local, l’accessibilitat, etc. Així mateix, els continguts, serveis i productes que apareixen a les accions publicitàries del web corresponen als seus anunciants únicament i exclusivament.
• Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d’inici de la venda d’entrades –com ara canvis de dates, de local, d’artistes, cancel•lacions, etc.– són competència única i exclusiva del promotor de l’esdeveniment.
• Davant de qualsevol canvi que hi hagi, Ticketmaster es compromet a publicar-ho al web tan aviat com en tingui coneixement per tal de mantenir degudament informats els usuaris.
• Ticketmaster enviarà un correu electrònic a l’adreça que l’usuari hagi indicat durant el procés de compra per comunicar-li els canvis.
• Per als casos en els quals el promotor decideixi tornar l’import de les entrades adquirides, Ticketmaster seguirà en tot moment les indicacions del promotor.

Per tal de millorar contínuament el nostre servei, posem a la disposició dels usuaris el formulari següent per a qualsevol suggeriment, queixa o comentari que ens vulguin fer.

Assegurança d’esdeveniments

Si no és possible assistir a l’esdeveniment, l’assegurança de no assistència de Mondial Assistance torna el 100% de l’import pagat per l’entrada.

L’assegurança de no assistència cobreix sempre que no es pugui assistir a l’esdeveniment per raons de malaltia, retard en el viatge, avaria o accident de trànsit, acomiadament laboral, etc. Consulta aquí els termes i les condicions de l’assegurança de no assistència a esdeveniments.

Aquesta assegurança cobreix l’import total pagat per l’entrada fins a un màxim. Consulta aquí el límit d’indemnització.

El Meu Ticketmaster

El Meu Ticketmaster és el club de lleure gratuït que ofereix Ticketmaster per poder gaudir encara més del temps lliure.

S’hi poden aconseguir descomptes en entrades d’espectacles, concerts, obres de teatre..., de franc! Tenim ofertes exclusives pensades perquè els usuaris puguin aprofitar al màxim el temps lliure: preestrenes de cinema, passis als backstages, sortejos d’entrades, marxandatge...

Si vols més informació o si t’hi vols donar d’alta ara mateix, ho pots fer des de la pàgina d’alta d'El Meu Ticketmaster.

Menú d’ajuda i atenció al client

Ticketmaster posa a disposició dels usuaris una secció d'ajuda i atenció al client, per respondre les preguntes més freqüents.

Així mateix, el client també pot disposar de fulls de reclamacions oficials a la seu central de Ticketmaster, al carrer de Pallars, 193, planta 10a de Barcelona.

Si el client té cap dubte o li cal ajuda, es pot posar en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.

16. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts que presta Ticketmaster, com també els continguts pujats a la xarxa a través de les pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel•lectual, per la qual cosa estan protegits per les lleis i els convenis internacionals que s’hi apliquen.

Es prohibeix qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública relacionat tant amb les pàgines web com amb els continguts i la informació que inclouen, sense el consentiment exprés i previ de Ticketmaster.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin als diversos llocs web, com ara dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o bé altres signes susceptibles d’ús industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de Ticketmaster o de tercers titulars que n’han autoritzat degudament la inclusió als diversos llocs web.

Qualsevol contingut, imatge, forma, opinió, índex o altres expressions formals que formin part de les pàgines web, com també el software necessari per al seu funcionament i la seva visualització, constitueixen també una obra en el sentit dels drets d’autor i, per tant, queden protegits per les convencions internacionals i les legislacions nacionals en matèria de propietat intel•lectual que siguin d’aplicació. L’incompliment del que s’ha esmentat implica la comissió d’actes il•lícits greus i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Es prohibeix qualsevol acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o utilitzar comercialment, d’una manera directa o indirecta, total o parcial, de qualsevol contingut, imatge, forma, índex i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, sense permís previ i per escrit de Ticketmaster.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, es prohibeixen els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents autoritzades o que formin part de Ticketmaster, com també la traducció, l’adaptació, l’arranjament o qualsevol altra transformació de les opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Ticketmaster és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes o serveis que s’hi ofereixen, i també la consegüent publicació d’opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic.

En aquest sentit, Ticketmaster pot establir, si ho considera oportú, sense perjudici de la responsabilitat única i exclusiva dels usuaris, els filtres necessaris per tal d’evitar que a través de les pàgines web es publiquin a la xarxa opinions o continguts racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomenten la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.

Els usuaris que enviïn a les pàgines web de Ticketmaster, al departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris a través del servei que hi ha a la seva disposició o a través del correu electrònic, tret que expressin d’una manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què sigui possible per la naturalesa dels serveis o continguts, s’entén que autoritzen Ticketmaster perquè pugui reproduir, distribuir, exhibir, transmetre, retransmetre, emetre en qualsevol format, emmagatzemar en suports físics o lògics, digitalitzar, posar a disposició des de les seves bases de dades, traduir, adaptar, arranjar o transformar les observacions, les opinions o els comentaris, per tot el temps de protecció del dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar una comunicació a través dels mitjans que Ticketmaster posa a disposició o bé per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Ticketmaster.

D’acord amb el que senyala el paràgraf anterior, Ticketmaster queda autoritzat per modificar o alterar qualsevol observació, opinió o comentari, amb la finalitat d’adaptar-lo a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que hi ha alguna mena de lesió de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris podrien ostentar.

Es prohibeix qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual un tercer es pugui beneficiar, d’una manera directa o indirecta, amb lucre o sense, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç portat a terme per Ticketmaster per al seu funcionament.

Ticketmaster no assumeix cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions esmentades anteriorment, com tampoc no assumeix cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, entramats o vincles semblants des dels llocs web de Ticketmaster. Tot, sense perjudici que Ticketmaster s’esforci per prevenir aquesta mena d’incidències i actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar qualsevol enllaç que remeti o recomani activitats o informacions il•lícites o susceptibles de lesionar béns o drets de tercers, des del moment que en tingui coneixement efectiu.

La propietat i gestió de www.ticketmaster.es correspon a Ticketmaster (Tick Tack Ticket, SA). Cap material d’aquest web o de qualsevol altre lloc que a Ticketmaster li correspongui la propietat, la gestió, la llicència o el control pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni tampoc transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d’una còpia dels materials en un únic ordinador per a l’ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o l’ús amb qualsevol altra finalitat suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de Ticketmaster. A aquests efectes, es prohibeix l’ús d’aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats a la xarxa.

Condicions especials per les entrades Ticketmaster Platinum

Si compres entrades Ticketmaster Platinum, les següents condicions especials s'apliquen a més de la resta de Condicions Generals. Si hi ha alguna inconsistència entre aquestes condicions especials i les condicions generals, les condicions especials tindran preferència quan s'estigui comprant entrades Ticketmaster Platinum Les entrades Ticketmaster Platinum només es venen en línia ia través de www.ticketmaster.es. El preu de les entrades Ticketmaster Platinum s'estableix d'acord a la demanda en el moment de la compra, pel que pot variar - pagaràs el preu mostrat en el moment de realitzar la teva compra, però el preu d'entrades Ticketmaster Platinum similars pot augmentar o disminuir després que hagis comprat. Un cop comprat, no tindràs dret a devolució si el preu d'entrades Ticketmaster Platinum similars disminueix posteriorment. Les entrades Ticketmaster Platinum corresponen a alguns dels millors seients o entrades disponibles per a cada esdeveniment, així que el nombre d'entrades Ticketmaster Platinum disponibles pot ser molt limitat i poden esgotar ràpidament. De vegades, poden sortir a la venda entrades addicionals abans de l'esdeveniment però Ticketmaster no controla aquest inventari o la seva disponibilitat. Per a més informació sobre les tarifes i altres càrrecs que s'apliquen a la teva comanda d'entrades Ticketmaster Platinum, si us plau cerca la informació en les pàgines on es mostren les entrades Ticketmaster Platinum.

 

 

Política de privacitat | Condicions generals © 1999-2014 Ticketmaster. Tots els drets reservats.